Yahoo Web Search

  1. ...mai no kado wa nanajyu dora desu. (we don't say ippiki for a card.) Hoka no kado mo totemo takai desu. Kono...jyuu iisai "ni narimasu". ("Kyonen" means last year and also tense error) Watashi no shumi wa...

    2 Answers · Society & Culture · 29/04/2012

  2. ...should be "to". Also, "tabun" and "osoraku" has a same meaning , so you should omit one. And you should use "deshou" instead of "desu...

    3 Answers · Society & Culture · 07/04/2012

  1. Try asking your question on Yahoo Answers